Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Av Anders Lidman, Affärsjurist, Göteborg Publicerat i Dagens Industri 10.00 SVENSKA RÄTTSSYSTEMET KOLLIDERAR MED EG-RÄTT OCH KONVENTIONEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. SVENSKA DOMSTOLAR TVINGAS UNDERKÄNNA SVENSK LAG FÖR ATT SKYDDA VÅRA RÄTTIGHETER Hösten 1997 gick Expressresor Tursem AB i konkurs. Expressresor var landets tredje största researrangör och konkursen blev den hittills största i svensk resehistoria. I konkursens kölvatten behandlades frågan vems garantimedel som skulle tas i anspråk. Denna viktiga fråga är enligt resegarantilagen anförtrodd en särskild nämnd, Resegarantinämnden. Nämnden utses i sin helhet av regeringen och är partssammansatt, d v s består av lika många representanter för företagarna som konsumenterna (oftast folk från fackföreningarna). Resegarantinämndens beslut får inte överklagas, resegarantilagen 15§ 3 stycket. Och det är just här som Sverige bryter mot EG:s rättsregler, inklusive konventionen för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Av artikel 6 i Europakonventionen framgår att envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter, vara berättigad till en opartisk och offentlig rättegång. Resegarantinämnden har genom åren avgjort ärenden med mångmiljonbelopp på spel för enskilda näringsidkare, utan möjlighet för dem att klaga eller få sin sak prövad av en enda rättslig instans. I två fall efter Expressresors konkurs överklagades nämndens beslut till länsrätten i Stockholm, trots att detta är förbjudet i lag. Resegarantinämnden ansåg sig självfallet vara en domstolsliknande nämnd som var såväl opartisk som oavhängig. Länsrätten däremot hänvisade till Europakonventionen och EG-rätten, varvid särskilt nämndes Europadomstolens tidigare dom Langborger ./. Sverige, i vilken domstolen fann att de svenska hyresnämndernas sammansättning med en domarkompetent ordförande och ledamöter som är intresserepresentanter, inte kunde anses vara en domstol eller ett domstolsliknande organ enligt artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen. På denna grund ansåg länsrätten det svenska fullföljdsförbudet vara olagligt och beslöt ta upp båda fallen. Ett av dem har därefter beviljats prövningstillstånd i kammarätten i Stockholm. Med dessa domar borde temperaturen ha höjts på justitiedepartementet, eftersom samtliga partssammansatta domstolar, inklusive marknadsdomstolen och arbetsdomstolen, alls inte är domstolar utan kräver en juridisk instans över sig till vilken man kan överklaga. Nu uppstår frågan varför inte det svenska rättsmaskineriet jobbar för högtryck för att anpassa lagstiftningen till de konventioner som Sverige har att följa. Kan det vara så illa att Sverige inte alls har lust att anpassa sig? Många är de förvaltningsbeslut som har makt att krossa en människa och hennes yrkesliv, alla utan möjlighet till domstolsprövning. Från åkarnas trafiktillstånd och läkarnas rätt att praktisera sitt yrke, till krögarnas utskänkningstillstånd. Men så är det i Sverige invänder någon, för så har det alltid varit. Ja tyvärr är vårt historiska arv av rättslöshet i Sverige unikt bland demokratiska länder. Detta att politiken så naturligt alltid är starkare än juridiken är ett särdrag för vårt land. I EMU –frågan är Sverige redan förpliktigat att gå med eftersom vi, till skillnad från Danmark och Storbritannien, aldrig fick något undantag av EU´s ministerråd. Men det struntar regeringen i och tänker hålla en folkomröstning ändå. Listan är lång; kommunerna kan bryta mot lagen när de så önskar, eftersom lagen saknar sanktioner mot dem. Företagare tvingas oavlönade agera skatteindrivare åt staten av moms, under straffansvar dessutom. Administrativa skatteenheter utdömer böter som vore de domstolar, men anser likt Machiavelli att med retorik kan det mesta skylas över. Därför kallar de sina 40-procentiga tillägg för avgifter. Ingen konstitutionsdomstol har vi heller att vända oss till. Eftersom inga synbara krafter av politisk eller juridisk natur har arbetat för att införa ett mera demokratiskt rättstänkande, ser vårt EU-medlemskap ut att bli räddaren i nöden.

anders.lidman@aeropol.se" TARGET="_new">mailto:anders.lidman@aeropol.se">anders.lidman@aeropol.se

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.