Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Svar till Toni Schönfelder med anledning av att kollektivtrafiken och miljön av Olof Tegström expert bl.a. på bränslecell drivna fordon Olof Tegström försökte få in en replik i tidningen GP till dig, men det ansågs för kontroversiellt efter vad han blev upplyst. I korthet var repliken: Skyll inte på Länstrafiken , det är andra som styr. Efter att ha suttit i Länstrafikens styrelse 1990-98 måste jag invända att Länstrafikbolagen i Sverige är underordnade det statliga organet Transportforskningsberedningen (Tfb). Det är därifrån alla förändringar kontrolleras. Det fick bolagsledningarna i Karlstad, Uppsala, Sundsvall, Härnösand erfara när man vågade vilja ändra till vätgasdrift på sina bussar. Tfb och Nutek förvaltar i sin tur ett statligt veto mot vätgas sedan Styrelsen för Teknisk Utveckling (Dnr 81-3174) konstaterat att svensk industri spillde (upp till ozonskiktet) 200.000 ton vätgas som föreslogs tas tillvara för bussdrift. För att ge styrka i detta veto lagstadgades (Nutek D/Dnr 860-9511068) att inga förändringar kunde ske utan att riksdagen återigen måste stifta ny lag. Men etanolfabriker byggs upp med statliga medel. Du har rätt i att etanolen är baserad på import. koloxidutsläppen är 40% större än för bensin för hela framställningen enligt Volvos miljöfaktabank 1991. Både Volvo och SAAB har motats bort till USA. Kvar finns för oss bara att importera de bränslecellsbussar som även Västtrafiks trafikchef Birger Wassenius önskat (GP 990922) och som även han kört fast på. Vi kan dock glädja oss åt 1 november 2000 då Kaliforniens omställning till vätgas inleds Ingen kunskap om dieselpartiklar i nanostorlek Nils Myers, rådgivare i frågor om tunga fordons miljöpåverkan, svarar under rubriken Överdriven oro för dieselns miljöpåverkan i GP 14.10 på Tony Schönfelders plädering för vätgasdrivna bussar att tunga fordon uppfyller miljökraven. Men räcker miljökraven? Att ta bort kolväten och kolmonoxid genom katalysatorn och minska kväveoxiderna med 60 procent (vilket krävs från 2005) genom ändrad motorkonstruktion är inte nog (katalysatorn kan inte bränna bort kväveoxiderna hos en dieselmotorn vilket många tror av bussreklamen). Kväeoxiderna har alltför allvarlig påverkan på vår hälsa i form av hjärt- och lungsjukdomar och troligen också allergier. Det är inte nog att partikelfiltren avlägsnar mer än 90 procent av sotpartiklarna över 10 manometer (10 tusendels millimeter) och 99 procent av dem över 43 nanometer. Det är de små partiklarna som är problemet och de bildas i desto större mängd i moderna motorer. Dem kan inte flimmerhåren stoppa utan de når ända ner i lungorna med sin cancerogena last. Nils Myers beskriver hur partiklarna bildas: bränsledropparna reagerar med luftens syre, men syret når inte allra längst in utan där blir en förkolnad partikel. Miljökraven ställs i form av minskad vikt i partiklar. Det klaras genom att höja bränslets insprutningstryck och ändra spridarna så att bränsledropparna blir mindre. Och då blir 90 procent av partiklarna mindre än 10 nanometer Som Nils Myers säger finns det ingen metod att mäta partiklarna under 10 nanometer på dieselfordon, men att för naturgasfordon indikerar mätningar minst lika höga halter och att det tyder på att det inte är fasta partiklar utan kanske kondenserad vätska, kanske vatten. Tro räcker inte. Detta borde tala mot att överhuvudtaget släppa in förbränningsmotorer i tätbebyggt område. Och är inte redan de större partiklar med konstaterad sotkärna som filtren släpper igenom för många? De som ändå är så små att inte flimmerhåren stoppar dem. Vi kan inte spela hazard med hälsan. Hans Sternlycke Fässbergsgatan 8 431 69 Mölndal hans.sternlycke@telia.com

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.