Debate - Opinion in English, Russia and Baltic States

Search for article or name


Back to Toni Schönfelders homepage

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Web library-Bookmarks, My favorites

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic StatesTillbaka till Tonis hemsida

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad bussbranschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Toni Schönfelder
A lifetime of innovation

Bosse Ringholm - Riksgälden och Flygförsäkringsmarknaden! (Finns det då en marknadsförsäkring för svenska flygplan som täcker kostnaden för skada på marken som en följd av en illgärning mot dessa under pågående -FN sanktionerade- krig mot terrorism? Nej - lika lite som det idag finns marknadsmässiga hemförsäkringar i Kabul!) Garantier för krigsriskförsäkringarna till flyget i Sverige motarbetas systematiskt av Riksgäldskontoret. Genom vilseledande information till finansminister Bosse Ringholm har denne fått uppfattningen att det finns en hållbar marknadsösning för krigsriskförsäkringar. EU-kommissionen - däremot - förordar att staterna nu bör förlänga garantierna till 31 mars vilket irriterar finansministern. Finns det då en marknadsförsäkring för svenska flygplan som täcker kostnaden för skada på marken som en följd av en illgärning mot dessa under pågående -FN sanktionerade- krig mot terrorism? Nej - lika lite som det idag finns marknadsmässiga hemförsäkringar i Kabul! Jag vill understryka att svensk flygnäring inte har begärt någon positiv särbehandling visavi annat europeiskt flyg. EU har flera gånger uttryckt att stöd inte får lämnas så att det diskriminerar olika staters aktörer, och vi delar den uppfattningen. Riksdag och regering har efter den 11/9 beslutat om krigsriskgarantier fram till 23/11för att svensk flygnäring inte skall missgynnas mot andra länder. Den svenska regeringen föreslår nu förlängning till 31/1 2002 i enlighet med andra EU-stater och nordiska länder redan gjort. Värt att notera är, att riksdagens trafikutskott i sitt betänkande, framhållit "det är angeläget att de skandinaviska länderna som äger SAS, så långt möjligt kan finna gemensamma lösningar i frågan". Riksgälden har systematiskt hanterat frågan på ett sätt som diskriminerar svensk flygnäring. EU bekräftade vid ett möte i Brussel den 21/11 att övriga stater ställt garantier till klart bättre villkor och har redan nu förlängt garantierna. EU-kommissionen bedömer - tvärtemot Riksgälden och finansministern - att försäkringsmarknaden inte har förutsättningar att normaliseras förrän USA och andra stora nationer gått in och tecknat försäkring för krigsrisk för sina stora flygplanflottor. Det är uppenbart för alla att en marknad för krigsriskförsäkringar för tredje man inte utvecklats under ett FN sanktionerat krig. Just därför har EU och FN beslutat att rekommendera nödvändiga krigsgarantier till flygverksamheter. Risken för attack mot svenskt civilflyg bedöms lägre än för motsvarande inom NATO och inte högre som Riksgälden nu gör . Riksgälden bryter mot riksdagens beslut och vägrar anpassa sig till realiteter i EU och övriga Norden. Effekterna på flygnäringens ekonomi efter 11/9 bör inte underskattas. Mot denna bakgrund är Riksgäldens systematiska och vilseledande lobbying mot statliga garantier på lika villkor ett hårt slag, inte minst för vårt regional och charterflyg. Riksgälden ger andra länders flygbolag konkurrensfördelar. Om Sverige inte följer EUs linje, förlorar de svenska flygföretagen i konkurrenskraft och därmed andelar till flygbolag från andra länder. Riksgäldens riskbedömning är - enligt all expertis - okunnig. Svensk riksdag och regering bör tillse att Riksgälden inte slår mynt av pågående krig mot terrorismen. Det är redan ett hårt nog för flygnäringen, dess ägare, anställda och kunder. Indirekt drabbas även vårt näringsliv och turismen. Harald Rosén Generalsekreterare Svenskt Flyg Föreningen Svenskt Flyg är ett forum för den samlade svenska flygtransportindustrin som verkar inom området kollektiv och yrkesmässig flygtransport. Den består av flygbolag: (SAS och Svenska Flygföretagens Riksförbund med bl a Britannia, Skyways, Malmö Aviation, Golden Air, Falcon Air m fl), svenska flygplatser: (LFV och Kommunala Flygintressenter inkl. privata flygplatser) samt tillverkningsindustrin genom SAAB och Volvo Aero. Dessutom är det kollektivtransportrelaterade marktransportsystemet; Flygbussarna, Arlanda Express och Flygtaxi m fl anslutna till Svenskt Flyg. 0708-859407 http://www.svensktlyg.se

Advertising about Spain
All kind of information about Spain in my own web page http://www.spaininformation.org

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.